برچسب:

مجمع عمومی سازمان ملل

3 مطلب

تحریم‌های ایران برداشته نخواهد شد

به جای حباب، بالن ارزی داریم!