برچسب:

ناوگان ریلی

12 مطلب

توسعه ناوگان ریلی با ورود ۴۵ لکوموتیو

نرخ بازگشت سرمایه در بخش ریلی مسافری پایین است

397 واگن فرسوده تا پایان تیر از ناوگان ریلی خارج می‌شوند