برچسب: ناوگان ریلی
9 مطلب

توسعه ناوگان ریلی با ورود ۴۵ لکوموتیو

نرخ بازگشت سرمایه در بخش ریلی مسافری پایین است

۳۹۷ واگن فرسوده تا پایان تیر از ناوگان ریلی خارج می‌شوند