برچسب:

نقص فنی

4 مطلب

ایراد فنی قطار تهران-مشهد جزئی بود