برچسب:

کسری بودجه دولت

8 مطلب

آیا کسری بودجه با استقراض از بانک مرکزی تامین شده است؟

بازار سرمایه امکان خوبی برای تامین کسری بودجه / شرایط پولی و ارزی نسبت به ۲ سال پیش بهتر شده است

اقدامات بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه

حراج اموال دولتی برای بودجه؟