برچسب: نظام مالیاتی
1 مطلب

یک بام و دو هوای دولت/ دولت اول درآمد ایجاد کند، بعد مالیات بگیرد!