برچسب: نظریه انتخاب
3 مطلب

انتقال انتخاب و اقتصاد رفتاری: تعارف از جنس ایرانی

رفتار اقتصادی خود را بهتر بشناسید!

احساس و استدلال: داستان دو مغز