براساس گزارش شركت بازرسی و مهندسی ايران (IEI):

آريو اتوماتیک تولیدی شرکت بن رو چهار ستاره شد

آريو اتوماتیک تولیدی شرکت بن رو چهار ستاره شد

به دنبال تلاش و برنامه ريزی شرکت بن رو در جهت ارتقای كيفيت خودروهای توليدی، خودرو آريو با گيربكس اتوماتیک موفق به دريافت چهار ستاره كيفی از شركت بازرسی و مهندسی ايران (IEI) شد.

به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از سایپانیوز، بر اساس گزارش دی ماه شرکت بازرسی مهندسی ايران (IEI)، خودرو آريو با گيربکس اتوماتیک شرکت بن رو برای نخستين بار موفق به کسب چهار ستاره کيفی شد.

شرکت بن رو در مسیر دستیابی به اهداف کیفی تعیین شده در سال 97، با ادامه فعالیت‌های بهبود در قالب کارگروه‌های تخصصی بهبود شاخصIVA و بررسی ايرادات گزارش شده در خودروها، تعریف و اجرای اقدامات اصلاحی موقت و بلندمدت موفق به کاهش نمره منفی خودرو آريو با گيربکس اتوماتیک و کسب چهارستاره کيفی شده است.

این شرکت در ارزشیابی آذر ماه شرکت بازرسی نیز موفق به کسب سطح کیفی 4 ستاره خودروی آریو گیربکس دستی شده بود.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند