خبر فوری:

خبر مهم:

فونیکس - هدر اخبار
کد مطلب: ۹۱۰۸۲۳

۹۰ درصد مشارکت‌کنندگان با خواندن کامنت منفی از خرید انصراف داده‌اند

 ۹۰ درصد مشارکت‌کنندگان با خواندن کامنت منفی از خرید انصراف داده‌اند

پلتفرم‌های تجارت الکترونیکی به صورت مستقیم روی مشارکت اجتماعی تاثیرگذارند به‌گونه‌ای که طبق نظرسنجی‌ای که از سوی پیوست صورت گرفته است نظرات منفی کاربران در ۹۰ درصد موارد مانع خرید یا استفاده از خدمات پلتفرم می‌شود و نظر مثبت کاربران نیز آنان را به سمت خرید سوق می‌دهد.

به گزارش تجارت‌نیوز، یافته‌های یک نظرسنجی نشان می‌دهد تاثیر کامنت کاربران در انجام خرید یا انصراف از خرید کالا و خدمات، نقش مستقیمی روی رفتار سایر کاربران بازی می‌کند. یافته‌های این نظرسنجی از مشارکت اجتماعی فعال کاربران بر فضای تجارت الکترونیکی بر بستر پلتفرم‌های آنلاین، خبر می‌دهد. این تاثیر به شکلی است که نزدیک به ۹۰ درصد از مشارکت‌کنندگان عنوان کرده که با توجه به نظرات دیگران در پلتفرم‌های آنلاین از خرید کالا یا خدمات منصرف شده‌‌اند و همچنین ۶۰ درصد از مشارکت‌کنندگان، گزینه تاثیر «زیاد» و مستقیم کامنت کاربران پلتفرم‌های آنلاین را در انجام خرید با مبالغ «بالا» انتخاب کرده‌اند و ۸۵ درصد از مشارکت‌کنندگان نیز عنوان کرده که در خریدهای خود به نظرات دیگران توجه می‌کنند.

داده‌های پیمایش تاثیر نظرات کاربران در خرید کالا و خدمات در پلتفرم‌های آنلاین به شیوه پیمایشی و بر اساس روش نظرسنجی آنلاین با مشارکت ۱۰۰ نفر به دست آمده است.

توجه به نظرات در خرید کالا و خدمات

در این بخش از مشارکت‌کنندگان درباره میزان توجه به نظرات در خرید کالا و خدمات نظرسنجی شد. روی نظرسنجی گوگل فرم، ۴۷ درصد از مشارکت‌کنندگان عنوان کرده‌اند که برای خرید کالا و خدمات به نظرات کاربران توجه «خیلی زیاد» دارند و بیش از ۳۸ درصد نیز توجه «زیاد» را انتخاب کرده‌اند. ۱۲ درصد از مشارکت‌کنندگان گزینه توجه «متوسط» را انتخاب کرده و در مجموع ۶ درصد عنوان کرده که «کم» و «خیلی کم» برای خرید کالا و خدمات به کامنت کاربران توجه دارند.

در شبکه اجتماعی ایکس بیش از ۸۵ درصد افراد شرکت کننده عنوان کرده‌اند که به نظر دیگر کاربران توجه «زیاد» دارند و ۱۴ درصد نیز به شکل «متوسط» نظر کاربران را مد نظر قرار داده‌اند. همچنین هیچکدام از شرکت‌کنندگان گزینه توجه «کم» را انتخاب نکرده‌اند.

انصراف از خرید

در این بخش، از مشارکت‌کنندگان درباره تاثیر نظرات دیگران در انصراف از خرید و کالا خدمات نظرسنجی به عمل آمد. به این ترتیب، در گوگل فرم بیش از ۸۶ درصد از شرکت‌کنندگان گزینه انصراف از خرید را انتخاب کرده و ۱۳ درصد دیگر نیز به عدم تاثیر نظرات کاربران در انصراف از خرید رای داده‌اند.

در شبکه اجتماعی ایکس نیز بیش از ۹۲ درصد از مشارکت‌کنندگان نیز عنوان کرده‌اند که بر اساس نظر دیگر کاربران از خرید کالا یا خدمات منصرف شده‌اند و تنها ۷.۷ درصد از مشارکت‌کنندگان بنا به کامنت دیگر کاربران از خرید کالا یا خدمات منصرف نشده‌اند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که کامنت‌های کاربران پلتفرم‌های آنللاین، تاثیر مستقیمی بر انصراف از خرید کالا و خدمات داشته‌ است.

تاثیر نظرات کاربران بر سرویس‌دهندگان پلتفرم‌ها

در این بخش از مشارکت‌کنندگان درباره تاثیر نظرات خود بر سرویس‌دهندگان حاضر در پلتفرم‌های آنلاین نظرسنجی شد. در گوگل فرم، ۳ درصد گزینه «خیلی زیاد»، بیش از ۱۳ درصد گزینه «زیاد»، بیش از ۴۵ درصد گزینه «متوسط»، ۲۴ درصد گزینه «کم» و ۱۲ درصد گزینه «خیلی کم» را انتخاب کرده‌اند. به این ترتیب، ۳۶ درصد از مشارکت‌کنندگان به تاثیر کم نظرات خود بر رفتار سرویس‌دهندگان و ۱۵ درصد نیز به تاثیر زیاد نظرات خود بر سرویس‌‌دهندگان رای داده‌اند.

نزدیک به ۷۰ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی میزان توجه سرویس‌دهندگان حاضر در پلتفرم‌‎های ارائه کالا و خدمات را متوسط ارزیابی کرده‌اند و ۳۰ درصد باقی مانده از شرکت‌کنندگان به صورت مساوی، ۱۵ درصد توجه زیاد و ۱۵ درصد توجه کم توسط سرویس‌دهندگان حاضر در پلتفرم‌ها را انتخاب کرده‌اند.

در این بخش، تاثیر متوسط نظرات کاربران بر رفتار سرویس‌دهندگان حاضر در پلتفرم‌های آنلاین، مورد انتخاب مشارکت‌کنندگان بوده است و ۴۵ درصد در گوگل فرم و ۷۰ درصد در توییتر به این گزینه رای داده‌اند.

تاثیر نظرات بر خرید دیگران

در این بخش از مشارکت‌کنندگان درباره تاثیر نظراتشان در پلتفرم‌های آنلاین بر خرید دیگران نظرسنجی به عمل آمد. مشارکت‌کنندگان در گوگل فرم، به ترتیب ۱۳ درصد گزینه «خیلی زیاد»، ۵۶ درصد گزینه زیاد، ۲۴ درصد گزینه «متوسط» و در مجموع ۴ درصد گزینه‌های «کم» و «خیلی کم» را انتخاب کرده‌اند.

در شبکه اجتماعی ایکس بیش از  ۵۳ درصد از مشارکت‌کنندگان معتقدند نظرشان با تاثیر «زیاد»، بر دیگر خریداران کالا و خدمات تاثیر دارد و ۴۲ درصد دیگر نیز تاثیر کامنت خود بر خرید دیگران را «متوسط» ارزیابی کرده‌اند. همچنین هیچ یک از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، گزینه تاثیر «کم» نظر خود بر خرید دیگران را انتخاب نکرده‌اند.

در این بخش در مجموع اکثر مشارکت‌کنندگان به تاثیر «زیاد» نظراتشان بر خرید دیگران رای‌ داده‌اند.

تاثیر پلتفرم‌های آنلاین در افزایش یا کاهش قیمت کالا و خدمات

در این بخش از مشارکت‌کنندگان درباره تاثیر پلتفرم‌های آنلاین بر افزایش یا کاهش قیمت خرید کالا و خدمات نظرسنجی شد. در گوگل فروم، بیش از ۱۶ درصد مشارکت‌کنندگان گزینه «خیلی زیاد»، ۳۱ درصد گزینه «زیاد»، ۲۲ درصد گزینه «متوسط»، ۱۸ درصد گزینه «کم» و ۱۰ درصد گزینه «خیلی کم» را انتخاب کرده‌اند. در این بخش، در مجموع ۴۷ درصد گزینه تاثیر «زیاد» و ۲۸ درصد گزینه تاثیر «کم» و ۲۲ درصد نیز به تاثیر «متوسط» پلتفرم‌های آنلاین در افزایش یا کاهش قیمت‌ خرید کالا و خدمات رای داده‌اند.

در شبکه اجتماعی ایکس، بیش از ۳۸ درصد از مشارکت‌کنندگان، نقش پلتفرم‌های آنلاین را در کاهش یا افزایش قیمت کالا و خدمات، کم ارزیابی کرده و بیش از ۳۴ درصد نیز به تاثیر متوسط این پلتفرم‌ها بر کاهش یا افزایش قیمت کالا و خدمات رای داده‌اند. همچنین، بیش از ۲۶ درصد از مشارکت‌کنندگان بر نقش زیاد پلتفرم‌های آنلاین در کاهش یا افزایش قیمت کالا و خدمات تاکید کرده‌اند.

یافته‌های این بخش نشان می‌دهد مشارکت‌دهندگان به نقش‌ پلتفرم‌های آنلاین در افزایش یا کاهش کالا و خدمات باور دارند و نقش کم یا خنثی برای پلتفرم‌های آنلاین قائل نیستند. با این حال، باور مشارکت‌کنندگان به نقش پلتفرم‌های آنلاین تنها به امکان تاثیر در تغییرات قیمتی اشاره داشته و به سمت افزایش یا کاهش قیمت سوگیری ندارد.

اعتماد به نظرات دیگران در خرید

در این بخش از مشارکت‌کنندگان درباره اعتماد به نظرات دیگران در خرید با مبلغ بالا پرسش به عمل آمد. در گوگل فرم، نزدیک به ۴۴ درصد گزینه «خیلی زیاد»، ۱۶ درصد گزینه «زیاد»، بیش از ۲۵ درصد گزینه «متوسط» و ۱۳ درصد نیز در مجموع گزینه «کم» را انتخاب کرده‌اند. بر این اساس، نزدیک به ۶۰ درصد از مشارکت‌کنندگان به نظرات دیگران در خرید با مبلغ بالا اعتماد دارند.

در شبکه اجتماعی ایکس بیش از ۶۴ درصد به اعتماد «زیاد» به نظر دیگران در خرید با مبلغ بالا رای داده‌‌اند و بیش از ۲۸ درصد از کاربران میزان اعتماد خود به کامنت دیگران را در خریدهای بالا «متوسط» ارزیابی کرده‌اند. همچنین، ۷ درصد از مشارکت‌کنندگان نیز میزان اعتماد خود به نظر دیگران را «کم» ارزیابی کرده‌اند.

یافته‌های پاسخ مشارکت‌کنندگان در گوگل فرم و شبکه اجتماعی ایکس نشان می‌دهد پاسخگویان در خرید با مبلغ‌های بالا اعتماد «زیاد» به نظرات دیگران دارند و بر اساس، نظرات دیگران خرید با مبلغ بالا از پلتفرم‌های آنلاین را نهایی می‌کنند.

نظرات کاربردی در حوزه خرید کالا و خدمات

در این بخش از پاسخ‌دهندگان درباره نظرات کاربردی در حوزه‌های مختلف پرسش به عمل آمد و از میان گزینه‌های موجود، حق انتخاب ۳ حوزه به مشارکت‌کنندگان داده شد.

بر این اساس، مشارکت‌کنندگان به ترتیب ۷۵ درصد حوزه وسایل الکترونیکی، ۵۲ درصد حوزه گردشگری، ۳۰ درصد حوزه وسایل خانه و آشپزخانه، ۲۶ درصد حوزه غذاها و نوشیدنی‌ها، ۲۴ درصد حوزه لباس و پوشاک، ۲۱ درصد حوزه سلامت زیبایی، ۱۵ درصد حوزه خدمات و سرویس خانه و به شکل مشترک ۹ درصد خریدهای روزانه و ۹ درصد حوزه کتاب و اقلام فرهنگی را انتخاب کرده‌اند.

در شبکه اجتماعی ایکس بیش از ۶۳ درصد معتقد بوده‌اند که نظرات کاربران در حوزه وسایل الکترونیکی برای آنها کاربرد داشته است. از طرفی، ۱۸ درصد از کاربران حوزه گردشگری و ۱۸ درصد دیگر در حوزه غذاها و نوشیدنی‌ها، کامنت دیگر کاربران را کاربردی ارزیابی کرده‌اند.

به این ترتیب، در این بخش اکثریت مشارکت‌کنندگان نظرات کاربران را در حوزه وسایل الکترونیکی، کاربردی ارزیابی کرده‌اند و بعد از آن در حوزه گردشگری نظرات کاربران را کاربردی دانسته‌اند.

نقش نظرات کاربران در خرید بهتر از پلتفرم‌های آنلاین

در این بخش از مشارکت‌کنندگان درباره نقش نظرات کاربران در خرید بهتر از پلتفرم‌های آنلاین نظرسنجی شد. در گوگل فرم مشارکت‌کنندگان با ۲ حق انتخاب از میان پلتفرم‌های آچاره، اسنپ فود، باسلام، جاباما و دیجی‌کالا دو گزینه انتخاب کرده‌اند. از میان پلتفرم‌های یادشده دیجی‌کالا بیش از ۹۰ درصد انتخاب شرکت‌کنندگان بوده و بعد از آن اسنپ فود با بیش از ۴۴ درصد، جاباما با ۱۲ درصد، آچاره با ۹ درصد و باسلام با ۴ درصد گزینه‌های انتخابی پاسخ‌دهندگان بوده است.

در شبکه اجتماعی ایکس ۶۳ درصد از مشارکت‌کنندگان، کامنت کاربران در دیجی‌کالا را برای خرید بهتر انتخاب کرده‌اند و ۳۶ درصد باقی مانده تاثیر کامنت کاربران در آچاره و جاباما را در خرید بهتر به شکل مساوی انتخاب کرده‌اند. همچنین مشارکت‌کنندگان در این زمینه به تاثیر کامنت کاربران اسنپ فود در خرید بهتر رای نداده‌اند.

تاثیر کامنت در پلتفرم‌های گردشگری در انتخاب محل اقامت

در این بخش از مشارکت‌کنندگان درباره تاثیر نظرات کاربران پلتفرم‌های گردشگری در انتخاب محل اقامت خود نظرسنجی شد. در گوگل فرم مشارکت‌‎کنندگان از میان پلتفرم‌های اتاقک، جاباما، جاجیگا و شب امکان انتخاب ۲ گزینه را داشتند. مشارکت‌کنندگان ۶۹ درصد به جاباما، ۲۵ درصد به جاجیگا، ۲۱ درصد به شب و ۲۰ درصد به اتاقک رای داده‌اند.

در شبکه اجتماعی ایکس ۵۰ درصد از مشارکت‌کنندگان در نظرسنجی از میان نظر کاربران پلتفرم‌های حوزه گردشگری، به نظرات کاربران جاباما برای انتخاب محل اقامت خود رای داده‌اند و بعد از آن ۳۳ درصد دیگر مشارکت‌کنندگان برای انتخاب محل اقامت به کامنت کاربران در جاجیگا توجه کرده‌اند. همچنین بیش از ۱۶ درصد به نظرات کاربران اتاقک در انتخاب محل اقامت رای داده و کامنت کاربران در پلتفرم شب برای انتخاب محل اقامت، گزینه انتخابی مشارکت‌کنندگان نبوده است.

تاثیر نظرات در خرید خدمات از پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات

در این بخش از مشارکت‌کنندگان درباره تاثیر نظرات کاربران در خرید خدمات از پلتفرم‌های خدماتی نظرسنجی شد. در گوگل فرم ۲۷ درصد به گزینه «خیلی زیاد»، ۴۹ درصد گزینه «زیاد»، ۱۶ درصد «متوسط» و در مجموع ۶ درصد «کم» و «خیلی کم» را انتخاب کرده‌اند.

در شبکه اجتماعی ایکس بیش از ۶۴ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی به تاثیر زیاد نظرات کاربران در خرید خدمات را انتخاب کرده و بیش از ۱۷ درصد نیز به تاثیر متوسط کامنت‌ها در خرید خدمات، اشاره داشته‌اند. ۱۷ درصد باقی مانده نیز نقش کامنت‌ها در خرید خدمات در پلتفرم‌های آنلاین را کم ارزیابی کرده‌اند.

منبع : پیوست

نظرات

مخاطب گرامی توجه فرمایید:
نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.