بر اساس ماده ۴۱ دستورالعمل اشاره شده، در صورت وقوع هر یک از مواردی همچون «تخطی از مفاد این دستورالعمل، شامل سایر مقررات ذی‌ربط و تعهدنامه‌های ارائه شده»، «عدم ایفای بدهی‌ها و تعهدات نسبت به مشتریان»، «عدم ارائه اطلاعات از سوی صرافی یا ارائه اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده توسط موسسان، مدیران، شرکا یا سهامداران صرافی به بانک مرکزی»، «انحلال یا ورشکستگی صرافی»، «عدم فعالیت یا ناتوانی در انجام عملیات صرافی به تشخیص بانک مرکزی» و «عدم انجام اقدامات لازم جهت تمدید اجازه‌نامه فعالیت» توسط صرافی، بانک مرکزی می‌تواند حسب مـورد نسبت به تذکر کتبی، اخطار کتبی، توقف برخی فعالیت‌هـای صـرافی، سـلب صـلاحیت اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل، افزایش مبلغ ضمانت‌نامه بانکی یـا گـواهی مسـدودی حساب سپرده بانکی، مطالبه وجه ضمانت‌نامه بانکی گواهی مسدودی حساب سـپرده بانکی، تعلیق فعالیت یا ابطال اجازه نامه فعالیت یا سایر اقدامات قانونی اقدام کند.

منبع: بانک مرکزی

آخرین اخبار جامعه را از صفحه جامعه دنبال کنید.