اکسکوینو

بازگشت نرخ سپرده بانک‌ها به قبل از اردیبهشت

محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی

نسبت سپرده قانونی بانک‌‌ها و مؤسسات اعتباری غير بانکی از روز شنبه مورخ 1399/6/22 به ارقام قبل از زمـان اجرای مصوبه شماره ۲۷۵۸م/۹۹ مورخ 1399/2/3 ستاد ملی مديريت بيماری کرونا باز می‌گردد.

به گزارش تجارت‌نیوز، هیات عامل بانک مرکزی در جلسه ۲۷ شهریور و در چارچوب اختیارات مقرر در بند یک مصوبات جلسه ۱۹ فروردین سال جاری شورای پول و اعتبار مبنی بر تفویض اختیار تعیین نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد به رئیس بانک مرکزی با هدف کنترل رشد نقدینگی و تورم و در عین حال تداوم اجرای برنامه های حمایتی به دلیل شرایط خاص اقتصادی ناشی از شروع بیماری کرونا و با توجه به گذشت بیش از ۵ ماه از آغاز اجرای برنامه‌های حمایتی فوق مقرر کرد:

الف. نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از روز شنبه ۲۲ شهریور به ارقام قبل از زمان اجرای مصوبه ۳ اردیبهشت ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا باز می گردد.

ب. معادل یک سوم تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از محل سپرده قانونی آنها حسب عملکرد اعطای تسهیلات مورد نظر ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. مبالغ کسر شده از محل سپرده قانونی بابت اعطای تسهیلات مذکور پس از دو سال با بانک موسسه اعتباری غیر بانکی عامل تسویه می‌شود.

ج. پس از بازگشت نسبت سپرده قانونی به ارقام قبل، مابه تفاوت سپرده قانونی جدید بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از سوی آنها نزد بانک مرکزی تودیع می‌شود. در صورتی که بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی قادر به تسویه مابه تفاوت سپرده قانونی مذکور( پس از کسر مبلغ مورد نظر در بند ب) در تاریخ ۸ مهر سال جاری نباشد، بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی می‌تواند طی سه قسمت مساوی ماهانه در تاریخ های ۳۰ مهر، ۳۰ آبان و ۳۰ آذر سال جاری و با نرخ یک ده هزارم درصد به عنوان سود متعلقه نسبت به تودیع مبالغ مذکور نزد بانک مرکزی اقدام کند. در صورت عدم واریز مبالغ بصورت ماهانه مراتب توسط اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی راساً از حساب بانک موسسه اعتباری غیر بانکی مربوط برداشت می‌شود.

مصوبه نرخ سود بانکی را در ادامه مشاهده کنید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند