پرداخت ۳۵۴۷۴ میلیارد ریال در راستای تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۰

پرداخت ۳۵۴۷۴ میلیارد ریال در راستای تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۰

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ۳۵ هزار و ۴۷۴ میلیارد ریال از محل جدول مصارف تبصره ماده ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۰ به وزارت جهاد کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان بهزیستی کشور، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، کمیته امداد حضرت امام (ره) و بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، سازمان هدفمندسازی یارانه های در راستای اجرای ردیف های مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰کل کشور، ۳۵ هزار و ۴۷۴ میلیارد ریال را از محل منابع درآمدی این سازمان را به وزارت جهاد کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان بهزیستی کشور، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، کمیته امداد حضرت امام (ره) و بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وارتباطات مردمی سازمان هدفمندسازی یارانه ها، ۳۵هزار و ۴۷۴ میلیارد ریال درراستای اجرای مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به وزارت جهاد کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان بهزیستی کشور، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، کمیته امداد حضرت امام (ره) و بنیاد شهید و امور ایثارگران از منابع این سازمان پرداخت کرد.

در این پرداختی ها، ۲۵۳۰ میلیارد ریال به سازمان زندانها و و اقدامات تامینی و تربیتی کشور بابت کسری و خوراک زندانیان؛ دراجرای بند ۲۲، مبلغ ۲۸۴ میلیارد ریال به وزارت جهاد کشاورزی بابت یارانه سود تسهیلات سرمایه درگردش واحدهای پرورش مرغ لاین آرین؛ در اجرای ردیف (۳۳)؛ مبلغ ۶۲۶ میلیارد ریال به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بابت حمایت از نشر کتاب و مطبوعات؛ در اجرای بند ۳۴ و همچنین بابت صندوق حمایت از هنرمندان و در اجرای بند (۴۰) جدول تبصره (۱۴) مبلغ ۴۷۳ میلیارد ریال پرداخت شد.

همچنین مبلغ ۳۶۷ میلیارد ریال به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بابت یارانه کتب درسی، در اجرای بند۱۷؛ مبلغ ۸۳۳۴ میلیارد ریال به سازمان بهزیستی کشور؛ دراجرای بند۱۹ بابت پرداخت مستمری و پشت نوبتی ها و سایر خدمات حمایتی مددجویان؛ مبلغ ۲۷۱۱ میلیارد ریال در اجرای بند (۱۱) مصارف جدول تبصره (۱۴) بابت حمایت از معلولین و همچنین بابت کاهش فقر مطلق خانوار های تحت حمایت و از محل اجرای بند مذکور مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال پرداخت شد.

در همین راستا نیز، کمیته امداد حضرت امام (ره) بابت حمایت از مددجویان؛ در اجرای بند (۱۵) جدول تبصره (۱۴) مبلغ ۷۵۶۲ میلیارد ریال؛ مبلغ ۵۶۲ میلیارد ریال از محل اجرای بند (۴۲) بابت حمایت از خانواده زندانیان؛ از محل اجرای بند (۱۱) مصارف جدول تبصره (۱۴) بابت کاهش فقر مطلق خانواده های تحت پوشش مبلغ ۶۲۵۵ میلیارد ریال؛ بابت بیمه تکمیلی درمان ایثارگران و کسری حقوق و مزایای جانبازان و در اجرای بند (۲۰) مصارف جدول تبصره (۱۴) مبلغ ۴۲۷۰ میلیارد ریال به بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت شد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند