چه نوع کسب درآمدی در اقتصاد ایران بازدهی بیشتری دارد؟

چه نوع کسب درآمدی در اقتصاد ایران بازدهی بیشتری دارد؟

روش‌های کسب درآمد در هر اقتصادی درآمد از مزد و حقوق، درآمد از مشاغل آزاد، درآمدهای متفرقه و درآمد حاصل از فروش کالاهای دست دوم است. اما کدام یک از این منابع درآمدی در 10 سال اخیر رشد بیشتری داشته است؟

فریبا تاجدینی: مجموع درآمدهای پولی و غیر پولی خالص سالانه یک خانوار طی سال‌های 1385 تا 1396 حدود 3 برابر رشد داشت و از 9 میلیون تومان به 37 میلیون تومان رسید.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی در سال 1395 از متوسط درآمد پولی ناخالص و غیر پولی سالانه یک خانوار شهری 69 درصد آن را درآمد پولی و 30 درصد آن را درآمد غیرپولی تشکیل داده است.

سه منبع پر درآمد از درآمدهای پولی در سال 1395 شامل درآمد از مزد و حقوق بخش خصوصی، درآمد از مشاغل آزاد غیر کشاورزی و درآمدهای متفرقه هستند که هرکدام به ترتیب سهم 14.3 درصد، 16.8 درصد و 23.7 درصد را در اختیار دارند.

براساس آمارهای بانک مرکزی یافته‌ها موید آن است که طی سال‌های 1386 تا 1395 درآمد از مزد و حقوق بخش دولتی و عمومی خانوار با 180 درصد رشد از یک میلیون و 348 هزار تومان به سه میلیون و 793 هزار تومان رسید.

درآمد از مزد و حقوق بخش خصوصی خانوار با رشد 328 درصد از یک میلیون و 249 هزار تومان به پنج میلیون و 346 هزار تومان افزایش یافت.

درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی خانوار از 193 هزار تومان به 470 هزار تومان رسید و 143 درصد رشد داشت.

درآمد از مشاغل آزاد غیر کشاورزی خانوار با رشد 195 درصد از دو میلیون و 142 هزار تومان به شش میلیون و 335 هزار تومان رسید.

درآمدهای متفرقه با بالاترین رشد از یک میلیون و 345 هزار تومان به 9 میلیون و279 هزار تومان رسید و رشد 590 درصدی داشت.

 در بخش غیر پولی ارزش اجاری مسکن شخصی با 323 درصد رشد از دو میلیون و 210 هزار تومان به 9 میلیون و 355 هزار تومان رسید و سایر درآمدهای غیر پولی با 362 درصد رشد از 578 هزار تومان به دو میلیون و 677 هزار تومان رسید.

با بررسی سهم درآمدها از متوسط درآمد سالانه یک خانوار طی سال‌های 1385 تا 1396 مشاهده می‌شود سهم درآمد از مزد و حقوق بخش دولتی و عمومی از 14.9 درصد به 10.2 درصد کاهش یافته، درآمد از مزد و حقوق بخش خصوصی از 13.8 درصد به 14.3 درصد افزایش یافته، درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی 2.1 درصد به 3.1 درصد کاهش یافته، درآمد از مشاغل آزاد غیر کشاورزی از 23.6 درصد به 17 درصد کاهش یافته و درآمدهای متفرقه از 14.8 درصد 24.9 درصد افزایش یافته است. در بخش غیر پولی سهم ارزش اجاری مسکن شخصی از 24.4 درصد به 25.1 درصد افزایش یافت و سایر درآمدهای غیر پولی از 6.4 درصد به 7.2 درصد افزایش یافت.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند