برچسب: امید به زندگی
7 مطلب

صدای پیر شدن جمعیت ایران را بشنویم!

افزایش سن امید به زندگی در ایران

افزایش امید به زندگی ایرانیان

امید به زندگی در ایران رشد یافت