برچسب: انتصاب
23 مطلب

مدیر روابط عمومی صندوق احیا منصوب شد

انتصابات جدید در ناجا

دو انتصاب توسط رهبری

تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد

هیچکس حق دور زدن قانون را ندارد

رئیس سازمان بهزیستی کشور منصوب شد

چهار انتصاب جدید در وزارت صنعت

  1. 1
  2. 2