برچسب: انتصاب
17 مطلب

تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد

هیچکس حق دور زدن قانون را ندارد

رئیس سازمان بهزیستی کشور منصوب شد

چهار انتصاب جدید در وزارت صنعت

انتصابات آخر سالی در وزارت آموزش و پرورش

  1. 1
  2. 2