برچسب:

دریاچه ارومیه

73 مطلب

کاهش ۲۰ درصدی وسعت دریاچه ارومیه

روحانی: نفتمان را خواهیم فروخت

آب خزر یک متر پایین رفته است

حجم آب‌های سطحی کشور حدود 35 درصد کاهش یافته است

دریاچه ارومیه فدای چه شد؟

نیمی از سدهای بزرگ کشور کمتر از 40 درصد آب ذخیره شده دارند

بحران دریاچه ارومیه بحران کل کشور است