برچسب: دریاچه ارومیه
68 مطلب

آب خزر یک متر پایین رفته است

حجم آب‌های سطحی کشور حدود ۳۵ درصد کاهش یافته است

دریاچه ارومیه فدای چه شد؟

نیمی از سدهای بزرگ کشور کمتر از ۴۰ درصد آب ذخیره شده دارند

بحران دریاچه ارومیه بحران کل کشور است

امکان حیات دوباره آرتمیا با بهبود نسبی وضع دریاچه ارومیه وجود دارد

عمق دریاچه ارومیه افزایش یافت