برچسب:

سد

51 مطلب

ورودی سدهای بزرگ کشور ۱۵ درصد کم شد

آخرین وضعیت سدهای استان تهران

کاهش ۷۴ درصدی بارشهای کشور

نصف سد های کشور کمتر از ۴۰ درصد آب دارند