برچسب: مردم
5 مطلب

تیم اقتصادی دولت میان‌دار و محور اصلی کار و تحرک در کشور است

با تولیدکنندگان متحد شوید نه دلالان

تامین کسری بودجه دولت از جیب مردم آثار منفی به دنبال دارد

سرنوشت توسعه میادین نفتی در دست مردم است