برچسب:

پایانه نفتی

3 مطلب

خطوط لوله قدیمی نفت بازرسی و تخلیه می‌شوند