ارزش زمانی پول چیست؟

ارزش زمانی پول چیست؟

هزار تومان امروز از هزار تومان فردا با ارزش‌تر است. این جمله این مفهوم را به همراه دارد که ما امروز، آزادی عمل بیشتری برای خرج کردن پولمان نسبت به فردا داریم. این آزادی عمل و خرج کردن به مفهوم هزینه آن برای خرید کالاهای مصرفی و روزمره نیست. می‌توانیم پولمان را برای سرمایه‌گذاری هزینه کنیم؛ تنها به شرط اینکه امروز پول در دستمان باشد.

وقتی قرار است پولی را فردا دریافت کنیم، امروز چندین موقعیت سرمایه‌گذاری را از دست داده‌ایم. همچنین آن پول اسیر تورم شده و قدرت خریدش کاهش پیدا می‎کند.

در این ویدیو  ضمن اشاره به مفهوم «ارزش زمانی پول»، این موضوع را مطرح می‌کنیم که در اختیار داشتن پول بهتر از گرفتن آن در آینده است.

 

نظرات