آمارهای اقتصادی از زنان تنهای ایرانی

آمارهای اقتصادی از زنان تنهای ایرانی

از یک میلیون و 359 هزار نفر زن خودسرپرست (یک نفره) ایرانی بیش از یک میلیون و 159 هزار نفر جزو جمعیت غیرفعال کشور و حدود 200 هزار نفر نیز جزو جمعیت فعال کشور محسوب می‌شوند.

حدود یک میلیون و 400 هزار زن خودسرپرست (یک نفره) در ایران وجود دارند که مرکز آمار ایران درباره وضعیت فعالیت آنها در اقتصاد ایران اطلاعاتی را منتشر کرده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، در این آمارها اشاره شده که از یک میلیون و 359 هزار نفر زن خودسرپرست (یک نفره) ایرانی بیش از یک میلیون و 159 هزار نفر جزو جمعیت غیرفعال کشور و حدود 200 هزار نفر نیز جزو جمعیت فعال کشور محسوب می‌شوند.

از نگاه مرکز آمار ایران زنان خودسرپرست (یک نفره) تعریفی جداگانه از زنان سرپرست خانوار دارند و در این آمار یک میلیون و 359 هزار نفری زنان خودسرپرست، اصلا گروه زنان سرپرست خانوار که وظیفه سرپرستی چند نفر دیگر را هم دارند محاسبه نشده است.

آمار قابل توجه از این محاسبه مرکز آمار ایران که در سرشماری سال 1395 به دست آمده و اخیرا منتشر شده، این است که تعداد قابل توجهی از زنان خودسرپرست (یک نفره) جمعیت غیرفعال کشور هستند. در واقع زنانی که تنها زندگی می‌کنند اما درآمدی از داشتن یک شغل ندارند.

از یک میلیون و 359 هزار زن خودسرپرست ایرانی تنها 197 هزار نفر از آنها جزو جمعیت فعال کشور محسوب می‌شوند که از این میزان هم 181 هزار نفر شاغل هستند. در واقع تنها 13 درصد از کل زنان خودسرپرست از طریق شغل خود امرار معاش می‌کنند.

همچنین بیش از 16 هزار نفر از آنها هم بیکارانی هستند که مایل‌اند شغلی داشته باشند. اما آمار قابل توجه این گروه از زنان به جمعیت یک میلیون و 159 هزار نفری برمی‌گردد که اصلا جزو جمعیت غیرفعال کشور خود را معرفی کرده‌اند.

از این تعداد 786 هزار نفر خانه‌دار هستند، 22 هزار نفر خود را محصل معرفی کرده‌اند و 250 هزار نفر نیز دارای درآمد بدون کار هستند که در این سرشماری مرکز آمار ایران مشخص نشده دقیقا این گروه آخر از کدام محل درآمدی کسب می‌کنند. بقیه زنان نیز در دو گروه سایر و اظهارنشده تقسیم‌بندی شده‌اند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند