آمارهای اقتصادی از زنان تنهای ایرانی

آمارهای اقتصادی از زنان تنهای ایرانی
از یک میلیون و 359 هزار نفر زن خودسرپرست (یک نفره) ایرانی بیش از یک میلیون و 159 هزار نفر جزو جمعیت غیرفعال کشور و حدود 200 هزار نفر نیز جزو جمعیت فعال کشور محسوب می‌شوند.

حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار زن خودسرپرست (یک نفره) در ایران وجود دارند که مرکز آمار ایران درباره وضعیت فعالیت آنها در اقتصاد ایران اطلاعاتی را منتشر کرده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، در این آمارها اشاره شده که از یک میلیون و ۳۵۹ هزار نفر زن خودسرپرست (یک نفره) ایرانی بیش از یک میلیون و ۱۵۹ هزار نفر جزو جمعیت غیرفعال کشور و حدود ۲۰۰ هزار نفر نیز جزو جمعیت فعال کشور محسوب می‌شوند.

از نگاه مرکز آمار ایران زنان خودسرپرست (یک نفره) تعریفی جداگانه از زنان سرپرست خانوار دارند و در این آمار یک میلیون و ۳۵۹ هزار نفری زنان خودسرپرست، اصلا گروه زنان سرپرست خانوار که وظیفه سرپرستی چند نفر دیگر را هم دارند محاسبه نشده است.

آمار قابل توجه از این محاسبه مرکز آمار ایران که در سرشماری سال ۱۳۹۵ به دست آمده و اخیرا منتشر شده، این است که تعداد قابل توجهی از زنان خودسرپرست (یک نفره) جمعیت غیرفعال کشور هستند. در واقع زنانی که تنها زندگی می‌کنند اما درآمدی از داشتن یک شغل ندارند.

از یک میلیون و ۳۵۹ هزار زن خودسرپرست ایرانی تنها ۱۹۷ هزار نفر از آنها جزو جمعیت فعال کشور محسوب می‌شوند که از این میزان هم ۱۸۱ هزار نفر شاغل هستند. در واقع تنها ۱۳ درصد از کل زنان خودسرپرست از طریق شغل خود امرار معاش می‌کنند.

همچنین بیش از ۱۶ هزار نفر از آنها هم بیکارانی هستند که مایل‌اند شغلی داشته باشند. اما آمار قابل توجه این گروه از زنان به جمعیت یک میلیون و ۱۵۹ هزار نفری برمی‌گردد که اصلا جزو جمعیت غیرفعال کشور خود را معرفی کرده‌اند.

از این تعداد ۷۸۶ هزار نفر خانه‌دار هستند، ۲۲ هزار نفر خود را محصل معرفی کرده‌اند و ۲۵۰ هزار نفر نیز دارای درآمد بدون کار هستند که در این سرشماری مرکز آمار ایران مشخص نشده دقیقا این گروه آخر از کدام محل درآمدی کسب می‌کنند. بقیه زنان نیز در دو گروه سایر و اظهارنشده تقسیم‌بندی شده‌اند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند