اخطار تخلیه شستا به پرسپولیس و فدراسیون فوتبال

اخطار تخلیه شستا به پرسپولیس و فدراسیون فوتبال

شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) با ارسال اظهارنامه قضایی به فدراسیون فوتبال خواستار پرداخت اجاره بها بابت تصرف ساختمان حال حاضر این فدراسیون شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، فدراسیون فوتبال در زمان ریاست مهدی تاج و در آبان ۱۳۹۸ بابت پرداخت بخشی از قرارداد مارک ویلموتس از شستا دو میلیون یورو قرض گرفت و بابت آن چک ضمانتی را به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ به این شرکت داد. پس از پرداخت نشدن این بدهی، شستا با اقدامات قضایی سند ساختمان فدراسیون فوتبال و سه دانگ از ساختمان باشگاه پرسپولیس -که به نام فدراسیون فوتبال بود- را به نام خود کرد تا به این شکل طلبش از فدراسیون فوتبال را تسویه کند.

سند تک برگ ساختمان فدراسیون فوتبال در نهایت ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ به نام شستا شد و این اقدام درباره سه دانگ ساختمان باشگاه پرسپولیس هم صورت گرفت، اما ماجراهای فدراسیون فوتبال و شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) پایان ندارد و حالا این شرکت پس از مصادره ساختمان فدراسیون درخواست پرداخت اجاره بهای آن را کرده است.

محمد رضوانی‌فر، مدیرعامل شستا اخیراً و به تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ نامه‌ای برای فدراسیون فوتبال ارسال کرده تا آنها طبق قانون اجاره بهای این ساختمان را که در تصرف دارند، پرداخت کنند.

مدیرعامل شستا حتی اقدامات حقوقی لازم را در این خصوص انجام داده است و با ارسال اظهارنامه قضایی به فدراسیون فوتبال خواستار پرداخت اجاره بهای ساختمان شده و در غیر این صورت خواستار تخلیه آن است.

متن اظهارنامه قضایی

در اظهارنامه قضایی ارسالی که اظهار کننده شرکت تأمین اجتماعی شستا بوده و مخاطب آن فدراسیون فوتبال قرار گرفته، آمده است:

«مخاطب محترم

با سلام

با استناد به ماده ۱۵۶ ﻗﺎﻧﻮن آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﻮارد ذﯾﻞ رﺳﻤﺎً و ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم می‌گردد:

ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۵۱۳/۷۸۵۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ سازمان بازرسی ﮐﻞ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاری تأمین اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (ﺷﺴﺘﺎ) ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﻨﺎد مالکیت شماره ۲۸۷۰۰۰ و ۲۶۹۳۴۴ مالک پلاک‌های ثبتی ۶۲۸۸ و ۲۲۴۴۸ هر دو فرعی از ۷۰ اصلی می‌باشد. لذا ظرف مهلت یک هفته از تاریخ ارسال و ابلاغ این اظهارنامه نسبت به پرداخت اﺟﺮه اﻟﻤﺜﻞ اﯾﺎم ﺗﺼﺮف از ﺗﺎرﯾﺦ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ اقدامات لازم را مبذول فرمایید.

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎیه‌گذاری ﺗأﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻬﺖ اﺣﻘﺎق ﺣﻘﻮق ﺣﻘﻪ ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت کلیه ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺗﺒﻌﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ آن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد».

احتمال اخذ حکم تخلیه فدارسیون فوتبال و پرسپولیس

نکته جالب اینجاست با اینکه شستا در اظهارنامه خود فدراسیون فوتبال را مخاطب قرار داده، اما اقدام قضایی درباره ساختمان باشگاه پرسپولیس هم صورت گرفته است، چراکه طبق اسناد صادر شده ساختمان فدراسیون فوتبال که به نام شستا شده پلاک ثبتی‌اش ۶۲۸۸ است و ساختمان باشگاه پرسپولیس هم با پلاک ثبتی ۲۲۴۴۸ در اداره ثبت اسناد شناخته می‌شود.

با این حال شستا از این جهت فقط فدراسیون فوتبال را مخاطب قرار داده و نامی از باشگاه پرسپولیس در میان نیست که این شرکت فدراسیون فوتبال را در این پرونده مقابل خود می‌بینید و همچنین سه دانگ باقیمانده سند باشگاه پرسپولیس به نام فدراسیون فوتبال است.

بر این اساس، طبق اظهارنامه ارسالی در صورتی که فدراسیون فوتبال اجاره بهای این دو ساختمان را از تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۳۹۹ به شرکت شستا پرداخت نکند، این شرکت می‌تواند با مراجعه به مراجع قضایی حکم تخلیه ساختمان فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس را دریافت کند.

باید دید واکنش فدراسیون فوتبال در این مورد چیست و آیا تاکنون اقدامات لازم در این خصوص صورت گرفته است یا نه، چراکه این وضعیت می‌تواند برای فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس نگران‌کننده باشد.

در زیر می‌توانید تصویر مربوط به این اظهارنامه که به دست فدراسیون فوتبال رسیده است را مشاهده کنید:

منبع: تسنیم

مهم‌ترین اخبار حوزه اجتماعی را در صفحه جامعه تجارت‌نیوز بخوانید.

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند