جزئیات بودجه خانوار در سال 97 / هزینه‌ها بیشتر از درآمدها رشد کرد

جزئیات بودجه خانوار در سال 97 / هزینه‌ها بیشتر از درآمدها رشد کرد

رشد هزینه خانورهای شهری کشور در سال گذشته نسبت به درآمد آنها بیشتر بوده است، به عبارتی در حالی که هزینه این خانوارها در سال 97 نسبت به سال 96 رشد 19.3 درصدی داشته، درآمد آنها رشد 18.6 درصدی کرده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، در حالی که هزینه‌های خانوارهای روستایی نسبت به شهری رشد بیشتری داشته، اما درآمد روستایی‌ها نسبت به خانوارهای شهری رشد کمتری را تجربه کرده است؛ به عبارتی مقایسه هزینه و درآمد دو بخش روستایی و شهری در سال 97 نشان می‌دهد که خانوارهای روستایی فشار بیشتری را متحمل شده‌اند.

متوسط هزینه کل خالص سالانه یک خانوار شهری در سال 97 حدود 39 میلیون تومان بوده که نسبت به سال قبل رشد 19.3 درصدی داشته؛ اما درآمد این خانوارها 43 میلیون تومان برآورد شده که نسبت به سال 96 رشد 18.6 درصدی داشته است.

از کل هزینه‌ها 24 درصد معادل 9.4 میلیون تومان آن مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و 76 درصد معادل 29.8 میلیون تومان مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است.

در بین کالاهای خوراکی گوشت با سهم 21 درصدی بیشرین هزینه را به خود اختصاص داده و در بین کالاهای غیرخوراکی گروه مسکن، سوخت و روشنایی با سهم 45 درصدی بیشترین هزینه را داشته است.

در بخش درآمدی نیز، 49.6 درصد از منابع خانوارهای شهری از محل درآمدهای متفرقه تامین شده، پس از آن مشاغل مزد و حقوق بگیری با 33.4 درصدی بیشترین منابع درآمدی را برای خانوارهای شهری داشته؛ مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی نیز با سهم 17 درصدی در مرتبه بعدی قرار دارد.

متوسط درآمد و هزینه‌های خانوارهای روستایی در سال گذشته به ترتیب معادل 23 و 21 میلیون تومان بوده که هزینه‌ها نسبت به سال 96 رشد 20 درصدی و درآمد رشد 15.5 درصدی را رقم زده است.

هشت میلیون تومان معادل 37 درصد از هزینه‌های خانوار روستایی در سال گذشته صرف هزینه‌های خوراکی و دخانی شده و 63 درصد مابقی که معادل 13.4 میلیون تومان است در بخش غیرخوراکی هزینه شده است.

در بخش منابع تامین درآمد خانوارهای روستایی 30.7 درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، 31.9 درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و 37.4 درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است.

خانوارهای شهری استان تهران با هزینه 58.4 میلیون تومانی بیشترین و استان کرمان با 23.7 میلیون تومان کمترین هزینه را نسبت به دیگر استان‌های کشور داشته است.

همچنین استان تهران با 64 میلیون تومان بیشترین و استان آذربایجان غربی با 26.4 میلیون تومان کمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری را در سال گذشته به خود اختصاص داده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند