تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

جزئیات جدید از رشد اقتصادی / کشاورزی و صنعت دو بخش نجات‌بخش کشور شدند

جزئیات جدید از رشد اقتصادی / کشاورزی و صنعت دو بخش نجات‌بخش کشور شدند

نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۸ با احتساب نفت منفی بوده که نسبت به سال ۹۷ افزایش داشته و وضعیت وخیم‌تری را به ثبت رسانده است.

رشد اقتصادی سال گذشته بدون احتساب بخش نفت مثبت شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۸ با احتساب نفت منفی بوده که نسبت به سال ۹۷ افزایش داشته و وضعیت وخیم‌تری را به ثبت رسانده است.

پیش از این، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۹۷ با احتساب نفت و بدون احتساب نفت منفی بوده در حالی که در سال ۹۸ محصول ناخالص داخلی بدون بخش نفت رشد مثبت ۱٫۱ درصدی داشته، همچنین محصول ناخالص داخلی با احتساب بخش نفت رشد منفی ۶٫۵ درصدی را ثبت کرده است.

این در حالی است که مرکز آمار طی روزهای اخیر اقدام به انتشار جزئیات نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۸ کرد که بر اساس آن، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته با احتساب بخش نفت و بدون آن منفی بوده است.

تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سال ۹۸ به رقم ۶۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال ۹۷ افت ۶٫۵ درصدی داشته است.

علت عمده کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۸ مربوط به کاهش ارزش افزوده در بخش نفتی کشور بوده که افت ۳۸ درصدی را به ثبت رسانده است.

از سوی دیگر آمارها نشان از بهبود وضعیت در بخش کشاورزی دارد. ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال ۹۸ به بیش از ۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال ۹۷ معادل ۸٫۸ درصد رشد داشته، این در حالی است بخش کشاورزی در سال ۹۷ رشد منفی را به ثبت رسانده بود.

بخش صنعت نیز از رشد منفی در سال ۹۷ به رشدی مثبت در سال ۹۸ رسیده، به طوری که ارزش افزوده در این بخش در سال ۹۸ معادل ۲٫۳ درصد افزایش داشته است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند