رشد ۳.۹ درصدی اقتصاد کشور در سال ۹۶

رشد ۳.۹ درصدی اقتصاد کشور در سال ۹۶

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، متوسط رشد سالانه اقتصاد در برنامه ششم توسعه 8 درصد پیش‌بینی شده بود که این شاخص در سال ۱۳۹۶ رقم 3.9 درصد را نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از شاخص‌های اقتصادی، متوسط رشد سالانه اقتصاد در برنامه ششم توسعه 8 درصد پیش‌بینی شده بود که این شاخص در سال ۱۳۹۶ رقم 3.9 درصد را نشان می‌دهد.

به گزاش تجارت‌نیوز،‌ گزارش فصلی اقتصاد کشور در فصل پاییز ۹۷ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

در مقایسه شاخص های منتخب اقتصادی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور با عملکرد سال 1396 آمده است:‌ در برنامه ششم توسعه برای محصول ناخالص داخلی متوسط رشد سالانه 8 درصد پیش‌بینی شده است؛ این شاخص در سال ۱۳۹۶ رقم 3.9 درصد را نشان می‌دهد.

متوسط نرخ تورم پیش‌بینی شده برای سال‌های برنامه 8.8 درصد است؛ این شاخص در سال 1396 رقم 8.2 درصد را نشان می‌دهد.

برای نرخ بیکاری متوسط 10.2 درصد در طول برنامه پیش‌بینی شده است؛ این شاخص در سال 1396 رقم 12.1 درصد را نشان می‌دهد.

پیش‌بینی ضریب جینی برای سال آخر برنامه 0.34 است؛ این شاخص در سال 1396 رقم 0.3981 را نشان می‌دهد.

در برنامه ششم توسعه برای نسبت مالیات به محصول ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۶ رقم 7.4 درصد پیش بینی شده بود؛ این شاخص در سال 1396 رقم 6.8 را نشان می‌دهد.

در برنامه ششم توسعه برآورد نسبت منابع نفتی به کل منابع دولت در سال 1396رقم 34.7 درصد بوده است؛ این شاخص در سال 1396 رقم 28.7 را نشان می‌دهد.

در برنامه ششم توسعه برآورد نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع دولت در سال 1396 رقم 35.2 درصد بوده است؛ این شاخص در سال ۱۳۹۶ رقم ۲.۳۶ را نشان می‌دهد.

شاخص‌های کلیدی اقتصاد ایران در پاییز ۱۳۹۷

بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، در فصل پاییز 1397 نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر 11.7 درصد بوده است که نسبت به فصل تابستان 0.5 واحد کاهش داشته است.

محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1390 در فصل پاییز 1397 به رقم 1676720 میلیارد ریال رسیده است که رشد آن نسبت به مدت مشابه سال قبل 11.9- درصد بوده است.

شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی کل کشور در فصل پاییز 1397 (بر مبنای سال 1395) رقم 147.9 بوده است که درصد تغییرات دوازده ماه منتهی به آذرماه 1397 نسبت به دوره مشابه قبل (نرخ تورم) 18.0 درصد بوده است.

 

منبع: فارس

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند