تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

مردم ایران چگونه وقت خود را می‌گذرانند؟ + نمودار

مردم ایران چگونه وقت خود را می‌گذرانند؟ + نمودار

بعد از فعالیت رسیدگی و خود مراقبتی، متوسط بیش‌ترین زمان صرف شده در شبانه‌روز در بین زنان، مربوط به فعالیت «خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده» و در بین مردان، مربوط به فعالیت «اشتغال و فعالیت‌های مرتبط برای مزد» است.

متوسط زمان سپری‌شده در یک شبانه‌روز در فضای مجازی، ٢١ دقیقه بوده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، بررسی الگوی گذران وقت در پاییز امسال در مناطق شهری کشور برای افراد 15 ساله و بیشتر نشان می‌دهد، متوسط بیش‌ترین زمان صرف شده در شبانه‌روز به ترتیب مربوط به گروه فعالیت «رسیدگی و خود مراقبتی» با ١١ ساعت و ١٥ دقیقه، «فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهی، تمرين‌های ورزشی» با ٤ ساعت و ٦ دقیقه، «اشتغال و فعالیت‌های مرتبط برای مزد» با ٢ ساعت و ٤٩ دقیقه «خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده» با ٢ ساعت و ٤١ دقیقه بوده است.

در بین زنان، بعد از فعالیت رسدگی و خود مراقبتی، متوسط بیش‌ترین زمان صرف شده مربوط به گروه فعالیت «خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده» با ٤ ساعت و ٢٦ دقیقه بوده است.

در بین مردان نیز، بعد از فعالیت «رسیدگی و خود مراقبتی»، متوسط بیش‌ترین زمان صرف شده در شبانه‌روز مربوط به گروه فعالیت «اشتغال و فعالیت‌های مرتبط برای مزد» با ٥ ساعت و ٢٠ دقیقه بوده است.

در بین شاغلان، بعد از گروه فعالیت «رسیدگی و خود مراقبتی»، متوسط بیش‌ترین زمان صرف شده در شبانه‌روز مربوط به گروه فعالیت «اشتغال و فعالیت‌های مرتبط برای مزد» با ٧ ساعت و ٢٦ دقیقه بوده است.

همچنین برای جمعیت بیکار نیز بعد از گروه فعالیت «رسیدگی و خود مراقبتی» گروه فعالیت، « فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهی، تمرین‌های ورزشی» با ٦ ساعت و ١٦ دقیقه بیش‌ترین زمان صرف شده را به خود اختصاص داده است.

متوسط زمان سپری‌شده در يک شبانه‌روز در فضای مجازی توسط جمعيت ١٥ ساله و بیشتر، ٢١ دقیقه بوده است.

بیش‌ترین زمان صرف شده در یک شبانه‌روز در گروه‌های فعالیت مربوط به «فرهنگ، فراغت، رسانه‌های گروهی، تمرین‌های ورزشی» با ١٦دقیقه بوده که کمتر از متوسط زمان سپردی شده در فضای مجازی است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند