بررسی تجارت‌نیوز از چک‌های بانکی در استان‌های کشور:

کدام استان بیشترین چک برگشتی را دارد؟

کدام استان بیشترین چک برگشتی را دارد؟

طی دو ماهه ابتدایی سال جاری در استان تهران بیش از 814 هزار فقره چک به ارزش 12 هزار میلیارد تومان برگشت خورده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی در دوماهه ابتدایی سال 1397 در کل کشور بالغ بر 16 میلیون فقره چک به ارزشی حدود 126 هزار میلیارد تومان مبادله شده، که از این تعداد چک مبادله شده 85.7 درصد وصول و 14.3 درصد برگشت داده شده است.

بیشترین تعداد چک مبادله شده و برگشت داده شده در دو ماهه ابتدایی سال 1397 به استان تهران تعلق دارد.

استان تهران در دو ماهه ابتدایی سال جاری با پنج میلیون و 850 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان سهمی 35 درصدی از تعداد کل چک‌های مبادله شده در کشور را به خود اختصاص داده است. بعد از استان تهران بیشترین تعداد چک مبادله شده به استان اصفهان تعلق دارد.

 کمترین تعداد چک مبادله شده نیز به استان کهگیلویه و بویراحمد مربوط است. در این استان طی دو ماهه ابتدایی سال جاری 9300 فقره چک مورد مبادله قرار گرفته که 2300 فقره از آن برگشت خورده است.

در بین استان‌های کشور استان تهران با 34.2 درصد بیشترین سهم از کل تعداد چک‌های برگشتی دو ماهه ابتدایی امسال را به خود اختصاص داده است. طی دوره مذکور در استان تهران بیش از 814 هزار فقره چک به ارزش 12 هزار میلیارد تومان برگشت خورده است.

کمترین تعداد چک برگشت خورده طی دو ماهه ابتدایی سال جاری دو هزار فقره چک به ارزش 24 میلیارد تومان و متعلق به استان ایلام بوده است.

همچنین در دوره مذکور در بین استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به استان‌های کردستان، تهران و آذربایجان غربی به ترتیب با 44.2 درصد، 39.1 درصد و 27.9 درصد مربوط است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند