برچسب: ارز رسمی
71 مطلب

نرخ ارزهای بانکی ثابت ماند

افزایش بهای ۲۴ ارز بانکی

رشد نرخ ۲۶ ارز بانکی

کاهش قیمت ۱۹ ارز رسمی

افزایش بهای ۲۲ ارز بانکی

کاهش قیمت ۲۲ ارز بانکی

کاهش قیمت ۲۵ ارز بانکی

رشد قیمت ۲۱ ارز بانکی

کاهش نرخ ۲۶ ارز بانکی

افزایش بهای ۲۷ ارز بانکی

افزایش قیمت ۱۸ ارز بانکی

افزایش بهای ۲۴ ارز بانکی

نرخ ۱۹ ارز بانکی کاهش یافت

افزایش نرخ ۱۹ ارز بانکی

صعود قیمت یورو و پوند در اولین روز اسفند