برچسب:

بانک جهانی

127 مطلب

بررسی وضعیت اقتصاد جهان در سال 2023

ایران در گروه اقتصادهایی با سطح درآمدی متوسط-پایین/ سرانه درآمد ملی ناخالص آلمان 4 برابر ایران

گزارش بانک جهانی از امنیت غذایی در جهان

دو نرخ رشد اقتصادی از دو نهاد/ مرکز آمار یا بانک مرکزی، کدام راست می‌گویند؟

  1. 1
  2. 2
  3. 9