برچسب:

جمعیت فعال زنان

2 مطلب

سهم 32 درصدی زنان از کل جمعیت بیکاران کشور

کاهش چشم‌گیر ورود زنان به بازار کار