برچسب:

رفع تعهد ارزی

10 مطلب

ایفای ۷۲ درصد از تعهدات ارزی صادرکنندگان

رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال ۹۷ شامل معافیت مالیاتی نیست

مهلت رفع تعهد ارزی ۲ ماه تمدید شد

محدودیت جدید برای تجار ایرانی

شرط معافیت مالیاتی صادرکنندگان

بخشنامه جدید رفع تعهد ارزی نباید منجر به رانت شود