برچسب:

زنان سرپرست خانوار

10 مطلب

توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با مهارت‌آموزی

تشکیل ستادی برای بهبود شرایط زندگی زنان در دولت

بیش از 200 هزار زن تهرانی تنها زندگی می‌کنند

تلاش دولت در جهت توانمندسازی زنان سرپرست خانوار