برچسب: قانون منع بکارگیری بازنشستگان
9 مطلب

۸ معاون بازنشسته را یکجا تسویه کردم

نکته فراموش شده در توییت وزیر کار!

۱۵ استاندار بازنشسته داریم

اصلاحات قانون منع به کارگیری بازنشستگان کافی نیست

راه برای جوانان و تازه‌نفس‌ها باز می‌شود

اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در وزارتخانه‌های صنعت و کار تسریع شود