برچسب: آمار
4 مطلب

مصورسازی داده: نگو، نشان بده!

کتابی که نشان می‌دهد شامپانزه‌ها از ما باهوش‌ترند!

دانش عددی: چطور با عدد سرمان کلاه می‌گذارند؟

قانون اعداد کوچک: چرا مردها سروته یک کرباس‌اند؟