برچسب: آمار
2 مطلب

دانش عددی: چطور با عدد سرمان کلاه می‌گذارند؟

قانون اعداد کوچک: چرا مردها سروته یک کرباس‌اند؟