میزان فروش سفته و برات در نیمه نخست سال

میزان فروش سفته و برات در 6 ماه اول سال 1401 در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۶۳.۸درصد افزایش داشته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، طبق اعلام بانک مرکزی، در شش ماه نخست سال جاری بالغ بر ۹۷میلیارد تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن ۶۳.۸درصد افزایش را نشان می‌دهد.

به نقل از ایسنا، در شهریور ماه سال جاری حدود ۲۰میلیارد و ۲۳۰میلیون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل معادل ۵.۵ و ۳۳.۷درصد افزایش یافت. همچنین در شش ماهه سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۹۷میلیارد و ۷۷۰میلیون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۶۳.۸درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین، در شهریور ماه سال جاری معادل ۵۹۱ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۶۲میلیارد و ۳۱۰میلیون تومان در شهر تهران برگشت خورد که در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۷۳.۷ و ۳۳۷.۹ رسید که در مقایسه با ماه قبل از لحاظ تعداد ۲۹.۵درصد کاهش و از نظر مبلغ نیز ۷۳.۴درصد افزایش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبل از نظر تعداد ۲.۵درصد کاهش و از نظر مبلغ نیز ۱۴۶.۵درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شـده در شهریور مـاه ۱۴۰۱ به عدد ۴۵۸.۲ رسید که عدد شاخص مذکور در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۸۱.۴ بوده است. علاوه بر این، در شش ماهه سال جاری معادل ۳۳۵۲ برگ سفته و برات به مبلغی ۲۰۴میلیارد و ۵۷۰میلیون تومان در شهر تهران برگشت خورد.

در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ سـفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۶۹.۷ و ۱۸۴.۹ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ تعداد و مبلغ به‌ترتیب ۴.۵ و ۹۹.۲درصد افزایش نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در شش ماهه سـال ۱۴۰۱ به عدد ۲۷۱.۲ رسید که عدد شاخص مذکور در دوره مشابه سال قبل معادل ۱۴۷.۴ بوده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند