کسری ۲۰ هزار میلیارد تومانی بودجه دولت در هشت ماهه 97

منابع عمومی دولت در هشت ماهه اول سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۲۰۳۱.۵ هزار میلیارد ریال و مصارف عمومی دولت در همین مدت معادل ۲۲۳۵.۸ هزار میلیارد ریال بوده است.

منابع عمومی دولت در هشت ماهه اول سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۲۰۳۱.۵ هزار میلیارد ریال و مصارف عمومی دولت در همین مدت معادل ۲۲۳۵.۸ هزار میلیارد ریال بوده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، در گزارش سازمان برنامه و بودجه درباره عملکرد منابع و مصارف عمومی دولت در هشت ماهه ۹۷ آمده است: بر اساس گزارش خزانه‌داری کل کشور، منابع عمومی دولت در هشت ماهه اول سال ۱۳۹۷ به ۲۰۳۱.۵ هزار میلیارد ریال بالغ گردیده است که نسبت به رقم مشابه سال قبل از رشد ۱۷.۴ درصد برخوردار بوده است و در مقایسه با رقم ۸ ماهه مصوب ۷۸.۸ درصد تحقق داشته است.

براساس این گزارش، مصارف عمومی دولت در همین مدت با تحقق ۸۶.۷ درصد نسبت به رقم مصوب معادل ۲۲۳۵.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به رقم ۸ ماهه سال ۱۳۹۶ رشدی معادل ۱۲.۹ درصد داشته است.

کسری ۲۰ هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی دولت و نحوه تامین آن

بدین ترتیب طی دوره مورد بررسی بودجه عمومی دولت با ۲۰۴.۳ هزار میلیارد ریال کسری مواجه بوده است، که ۶۸.۵ هزار میلیارد ریال با استفاده از ظرفیت بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و ۱۳۰.۸ هزار میلیارد ریال با استفاده از تن‌خواه گردان خزانه (موضوع ماده ۱ قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت) و ۵ هزار میلیارد ریال از محل ظرفیت ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور تامین شده است.

جزئیات تحقق منابع عمومی دولت و سهم بخش های مختلف

در ادامه گزارش سازمان برنامه و بودجه آمده است: از منابع عمومی دولت در هفت ماهه اول سال ۱۳۹۷، ۴۲.۱ درصد را درآمدها، ۴۱.۷ درصد را واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ۱۶.۲ درصد را واگذاری دارایی‌های مالی تشکیل داده است که نسبت به ارقام مشابه سال ۱۳۹۶ به ترتیب ۱.۸، ۵۷ و ۷۸.۵ درصد افزایش و ۶.۲ درصد کاهش داشته‌اند. در مقایسه با سال ۱۳۹۶ سهم درآمدها از ۴۲.۸ درصد به ۴۲.۱ درصد کاهش، سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از ۲۷.۵ به ۴۱.۷ درصد افزایش و سهم واگذاری دارایی مالی از ۲۹.۷ به ۱۶.۲ درصد کاهش یافته است.

میانگین ماهانه وصول درآمدها طی دوره مورد بررسی ۵ درصد، در مورد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۹.۸ درصد و در مورد واگذاری دارایی‌های مالی ۶.۵ درصد بوده است. در حالی که در چارچوب بودجه مصوب باید به طور میانگین ماهانه ۸.۳ درصد وصول می‌گردید.

از ۷۵۵.۵ هزار میلیارد ریال درآمدهای وصول شده طی دوره مورد بررسی ۷۸.۵ درصد را درآمدهای مالیاتی و ۲۱.۵ درصد را سایر درآمدها تشکیل می‌داده است که نسبت به ارقام متناظر سال ۱۳۹۶ به ترتیب ۱۱.۷ درصد افزایش و ۲۳.۲ درصد کاهش داشته‌اند. ۱۳.۶ درصد از درآمدهای مالیاتی را مالیات بر واردات و ۸۶.۴ درصد را سایر درآمدهای مالیاتی تشکیل می‌داده است که به ترتیب نسبت به ارقام متناظر سال ۱۳۹۶، ۳۱.۵ درصد افزایش و ۸.۴ درصد کاهش داشته‌اند.

مبلغ ناچیز وصولی از محل واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

از منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، ۹۹.۷ درصد مربوط به صادرات نفت خام و میعانات گازی و بقیه مربوط به واگذاری اموال منقول و غیرمنقول بوده است و در مورد واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مشابه سال‌های قبل مبلغ ناچیزی وصول شده است. این نکته به رغم این است که زمینه‌های لازم (شامل آیین‌نامه و دستورالعمل تعیین طرح‌های موضوع واگذاری) برای این کار فراهم شده و از اولویت‌های مهم به شمار می‌رود.

میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی در هشت ماهه و قیمت آن

براساس این گزارش، میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی در هشت ماهه اول سال به طور میانگین ۲۰۴۱ هزار بشکه در روز بوده که ۳۶۹ هزار بشکه در روز کمتر از مبنای بودجه مصوب ۱۳۹۷ است. میانگین قیمت صادراتی هر بشکه نفت نیز ۷۱.۵۳ دلار بوده است که ۱۶.۵۳ دلار بیشتر از مبنای رقم مصوب است.

در خصوص منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی، منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی ۷۸.۴ درصد، واگذاری شرکت‌های دولتی ۶۲.۸ درصد و منابع پیش‌بینی شده از محل برداشت از صندوق توسعه ملی معادل ۷۵ درصد نسبت به رقم هفت ماهه مصوب محقق شده‌اند.

جزئیات تحقق مصارف عمومی دولت و سهم بخش‌های مختلف

در ادامه گزارش سازمان برنامه و بودجه آمده است: از ۲۲۳۵.۹ هزار میلیارد ریال عملکرد مصارف عمومی در هشت ماهه اول سال ۱۳۹۷، معادل ۸۰.۸ درصد را اعتبارات هزینه‌ای، ۱۴.۴ درصد را اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ۴.۸ درصد را اعتبارات تملک دارایی‌های مالی تشکیل می داده است، که نسبت به ارقام متناظر ۱۳۹۶، اعتبارات هزینه‌ای ۲۱.۵ درصد و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۱.۸ درصد افزایش داشته و از طرف دیگر اعتبارات تملک دارایی‌های مالی ۴۲.۹ درصد کاهش داشته است.

از اعتبارات هزینه ای پرداخت شده، ۲۷.۱ درصد مربوط به حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی ملی و استانی و حقوق آموزش و پرورش استان‌ها بوده که نسبت به رقم مشابه سال ۱۳۹۶ معادل ۸.۲ درصد افزایش داشته است. ۲۰.۲ درصد مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی لشکری با افزایش ۳۹.۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل و همچنین ۵۲.۷ درصد مربوط به سایر اعتبارات هزینه‌ای بوده است با ۲۱.۷ درصد افزایش نسبت به ۸ ماهه اول سال ۱۳۹۶ بوده است. از سایر اعتبارات هزینه‌ای ۵۶.۷ هزار میلیارد ریال مربوط به تن‌خواه گردان این اعتبارات، ۵۹.۴ هزار میلیارد ریال مربوط به اسناد خزانه اسلامی، ۵۰.۷ هزار میلیارد ریال مربوط به بازپرداخت سود اوراق و ۲۱.۸ هزار میلیارد ریال مربوط به یارانه کالاهای اساسی بوده است.

پرداخت اعتبارات تملک داراییپ‌های سرمایه‌ای در دوره مورد بررسی معادل ۳۲۲ هزار میلیارد و ۸۲۱ ریال بوده است که ۷۸ درصد مصوب هشت ماهه می‌باشد و نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶، معادل ۹.۳ درصد افزایش دارد. از مبلغ پرداخت شده ۱۰۰ هزار میلیارد ریال نقدی، ۶۹ هزار میلیارد ریال مربوط به حکم بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه و ۱۵۴ هزار میلیارد ریال در خصوص سایر اوراق مالی موضوع تبصره (۵) بوده است. سهم بالای پرداخت‌های غیرنقدی به معنی استفاده از ظرفیت‌های نقدی آتی بودجه در سال جاری است. این در حالی است که تشدید احتمالی تحریم‌ها ظرفیت‌های نقدی بودجه سال‌های آتی را با ریسک‌های جدی مواجه می‌کند.

براساس این گزارش، معادل ۷۳ درصد از اعتبارات تخصیص یافته را اعتبارات ملی، ۱۳ درصد را اعتبارات استانی و بقیه را اعتبارات ردیف‌های متفرقه و حوادث غیرمترقبه تشکیل داده است. اعتبارات ملی و متفرقه نسبت به عملکرد دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۲۸.۸ و ۱۵.۲ درصد افزایش و اعتبارات استانی حدود ۴۴ درصد کاهش داشته است.

از ۱۰۷.۳ هزار میلیارد ریال پرداخت تملک دارایی‌های مالی نیز ۱۰۲.۱ هزار میلیارد ریال برای بازپرداخت سررسید اسناد خزانه اسلامی و ۵.۲ هزار میلیارد ریال برای سایر اقلام اختصاص یافته در حالی که در خصوص اعتبارات مصوب موضوع واگذاری سهام موضوع ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اوراق تسویه مبلغی پرداخت نگردیده است.

کسری ۹۵ هزار میلیارد تومانی تراز عملیاتی بودجه و نحوه تامین آن

در بخش پایانی گزارش سازمان برنامه و بودجه آمده است: بررسی ترازنامه‌های اساسی بودجه در هشت ماهه اول سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که کسری تراز عملیاتی به حدود ۹۵۰.۴ هزار میلیارد ریال بالغ گردیده است که ۸۳ درصد بیشتر از ۸ ماهه مصوب بوده و ۵۹ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش نشان می‌دهد. تراز دارایی‌های سرمایه‌ای معادل ۵۲۴ هزار میلیارد ریال بوده است که به مفهوم این است که میزان واگذاری دارایی‌های موجود، ۵۲۴ هزار میلیارد ریال بیشتر از تولید دارایی‌های جدید بوده است که این مازاد صرف تامین بخشی از کسری تراز عملیاتی شده است. رشد این تراز نسبت به سال ۱۳۹۶ معادل ۱۰۲ درصد و میزان تحقق آن نسبت به رقم هفت ماهه مصوب ۱۷۳ درصد است. تراز دارایی‌های مالی نیز با مبلغ ۲۲۲ هزار میلیارد ریال، حدود ۴۴ درصد نسبت به رقم مشابه سال گذشته کاهش داشته است. بدین ترتیب مازاد دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی حدود ۷۸ درصد از کسری تراز عملیاتی را تامین کرده و مابقی یعنی ۲۰۴ هزار میلیارد ریال، از محل استفاده از تن‌خواه گردان خزانه و استفاده از مجوز بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه تامین شده است.

 

منبع: فارس

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند