برچسب:

آمریکا

2048 مطلب

زورآزمایی آمریکا و اوپک بر سر قیمت نفت

رشد ضعیف اقتصاد آمریکا پیش‌بینی اقتصاددانان را غلط از آب درآورد

یک بام و دو هوای آمریکا در قبال قطر

نرخ بهره در آمریکا افزایش یافت