برچسب:

دستگاه اجرایی

9 مطلب

مشمولین قانون منع به کارگیری بازنشستگان

محدودیت به کارگیری بازنشستگان بیشتر شد

شرایط رسمی شدن کارمندان پیمانی دولت اعلام شد