برچسب: توزیع رانت
4 مطلب

اقتصاد ایران چگونه «مافیایی» شد؟

کارگران مشغول کارند / پشت پرده ارز ۴۲۰۰ تومانی!

ضد رفاه / ارز 4200 تومانی چگونه فقر را تشدید کرد؟

سرنوشت عجیب 389 هزار میلیارد تومان ارز دولتی!