برچسب: سوگیری شناختی
3 مطلب

سوگیری و قضاوت: آیا زنان رانندگان بدتری هستند؟

انتقال انتخاب و اقتصاد رفتاری: تعارف از جنس ایرانی

ده خطای ذهنی که به ما ضرر می‌زنند