مرکز آمار:

صدور پروانه‌های ساختمانی در تهران نصف شد

برج بدون پروانه ساختمانی

طبق آخرین آمار، صدور پروانه احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در بهار سال ١۴٠١ نسبت به فصل قبل تقریبا نصف شده است و با کاهشی ۵۰.۶ درصدی همراه بود.

به گزارش تجارت‌نیوز، براساس گزارش مرکز آمار در بهار سال ١۴٠١، تعداد ۵٩۵۴ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش‌‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ۴٨,۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۴۶.١ درصد کاهش داشته است.‌

متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ٨.١ واحد بوده است.

تعداد ٧٣۶ پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در بهار ١۴٠١ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته ۵٠,۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۴٧.٢ درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان‌ صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در بهار ١۴٠١ بالغ ‌بر ١١٢٧ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۴٩,۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۴۵.٩ درصد کاهش داشته است.

در بهار سال ١۴٠١، تعداد ٩٠٢٩٠ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ٢١,٨ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ١٢.٧ درصد کاهش داشته است.‌

متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ی احداث ساختمان ٣.١ واحد بوده است‌.

تعداد ٢٩۴٣٧ پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور در بهار ١۴٠١ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته ٢٠,۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ١۵.٣ درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان‌ در بهار ١۴٠١ حدود ١٧١٠۵ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ٢٠,۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ١۶.٧ درصد کاهش داشته است.

متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ۵٨١ مترمربع بوده است.

 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند