برچسب:

خطیب زاده

2 مطلب

هیچ تماسی با آمریکا نداشته و نداریم

اعلام موضع ایران در مقابل آمریکا